RJ TextEd 15.54

RJ TextEd 15.54

Rickard Johansson – 49,3MB – Freeware
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
RJ TextEd is a full featured text and source editor with Unicode support, syntax highlighting and code folding. The functionality extends beyond text files and includes support for HTML editing with integrated preview, spell checking, auto completion, HTML validation, templates and more. The program also include support for Topstyle Lite CSS editor, has a dual pane file commander, as well as a FTP client to upload your files.

Tổng quan

RJ TextEd là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Rickard Johansson.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của RJ TextEd là 15.54, phát hành vào ngày 19/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

RJ TextEd đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 49,3MB.

Người sử dụng của RJ TextEd đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho RJ TextEd!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có RJ TextEd cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản